PrevListNext
ピンクレモネード (ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 - OP) 難易度:4
アーティスト: 三月のパンタシア / 作曲: やいり / 放送時期: 18-Autumn
テンポ (自動推定): 191 [BPM]
キー: Db
コード譜 (Normal)
[In] (Key:Db)
| GbM7 | %    | Db/F  | %      |
| Ebm7 | Db/F   | Gbm7  | Absus4 Ab  |
[A] いつからか頭の中は...
| Db * | %    | Bbm7  | %      |
| Gb  | Db/F   | Ebm7  | Gb/Ab Ab  |
| Db  | %    | Db/Cb | %      |
| Gb  | Db/F   | Ebm7  | Gb/Ab Adim7 |
[B] ちょっと背伸びしたヒール...
| Bbm7 | Aaug   | Db/Ab | Eb/G    |
| GbM7 | Db/F   | Ebm7  | A B    |
| Db  | %    | 
[Cho] 期待した未来の先...
| Db  | %    | F7(#9) | %      |
| Bbm7 | Bbm7 Am7 | Abm7  | Db7     |
| GbM7 | Absus4  | Fm7  | Bbm7    |
| Ebm7 | Db/F   | GbM7  | Gb/Ab    |
| Db  | %    | F7(#9) | %      |
| Bbm7 | Bbm7 Am7 | Abm7  | Db7     |
| GbM7 | Absus4  | Fm7  | Bb7     |
| Ebm7 | Db/F   | GbM7  | Absus4   |
| Db(9) | 

* play as: | Dbsus2 | Db | Dbsus2/Bb | ...
コード譜 (Easy)
[In] (Key:Db)
| Gb  | %   | Db/F | %     |
| Ebm  | Db/F  | Gbm  | Absus4 Ab |
[A] いつからか頭の中は...
| Db * | %   | Bbm  | %     |
| Gb  | Db/F  | Ebm  | Ab7 Ab  |
| Db  | %   | Db/Cb | %     |
| Gb  | Db/F  | Ebm  | Ab7 Adim |
[B] ちょっと背伸びしたヒール...
| Bbm  | Aaug  | Db/Ab | Eb/G   |
| Gb  | Db/F  | Ebm  | A Cb   |
| Db  | %   | 
[Cho] 期待した未来の先...
| Db  | %   | F7  | %     |
| Bbm  | Bbm Am | Abm  | Db7    |
| Gb  | Absus4 | Fm  | Bbm    |
| Ebm  | Db/F  | Gb  | Ab7    |
| Db  | %   | F7  | %     |
| Bbm  | Bbm Am | Abm  | Db7    |
| Gb  | Absus4 | Fm  | Bb7    |
| Ebm  | Db/F  | Gb  | Absus4  |
| Db  | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:Db)
| IV  | %    | I/III | %     |
| IIm  | I/III  | IVm  | Vsus4 V  |
[A] いつからか頭の中は...
| I *  | %    | VIm  | %     |
| IV  | I/III  | IIm  | V7 V   |
| I   | %    | I/bVII | %     |
| IV  | I/III  | IIm  | V7 bVIdim |
[B] ちょっと背伸びしたヒール...
| VIm  | bVIaug  | I/V  | II/#IV  |
| IV  | I/III  | IIm  | bVI bVII |
| I   | %    | 
[Cho] 期待した未来の先...
| I   | %    | III7  | %     |
| VIm  | VIm bVIm | Vm   | I7    |
| IV  | Vsus4  | IIIm  | VIm    |
| IIm  | I/III  | IV   | V7    |
| I   | %    | III7  | %     |
| VIm  | VIm bVIm | Vm   | I7    |
| IV  | Vsus4  | IIIm  | VI7    |
| IIm  | I/III  | IV   | Vsus4   |
| I   |