PrevListNext
はじめて▽しましょ! (りぜるまいん - OP) 難易度:2
アーティスト: 釘宮理恵 / 作曲: 佐橋俊彦 / 放送時期: 02-Spring
テンポ (自動推定): 160 [BPM]
キー: F
コード譜 (Normal)
[In] (Key:F)
| C7   | Caug     | %    | 
| FM7(9) | %       | G7    | %     |
| Gm7   | %       | C  Bb/D | Eb C/E   |
| Am7 Dm7 | Gm7  C7   | Am7 Dm7 | Gm7 C7   |
| Am7 Dm7 | Gm7 C7 Gm7 C7 | F    | F D7(b9) |
[A]
| Gm7 C7 | %       | FM7 C6  | %     |
| Gm7 C7 | %       | FM7 C6  | %     |
| Em7   | A7      | Dm7   | %     |
| Gm7   | G7      | C7    | %     |
[B]
| Gm7 C7 | F   Dm7   | Gm7 C7  | F Dm7   | 
| Gm7 C7 | Am7  D7   | Gm7 C7  | F Bb(9)/C | 
[C]
| FM7(9) | %       | G7    | %     |
| Gm7   | %       | C  Bb/D | Eb C/E   |
| Am7 Dm7 | Gm7  C7   | Am7 Dm7 | Gm7 C7   |
| Am7 Dm7 | Gm7 C7 Gm7 C7 | Gm7 C7  | F     |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:F)
| C7  | Caug    | %    | 
| F   | %      | G7    | %   |
| Gm  | %      | C  Bb/D | Eb C/E |
| Am Dm | Gm  C7  | Am Dm  | Gm C7 |
| Am Dm | Gm C7 Gm C7 | F    | F D7 |
[A]
| Gm C7 | %      | F C   | %   |
| Gm C7 | %      | F C   | %   |
| Em  | A7     | Dm    | %   |
| Gm  | G7     | C7    | %   |
[B]
| Gm C7 | F   Dm  | Gm C7  | F Dm | 
| Gm C7 | Am  D7   | Gm C7  | F C7 | 
[C]
| F   | %      | G7    | %   |
| Gm  | %      | C  Bb/D | Eb C/E |
| Am Dm | Gm  C7  | Am Dm  | Gm C7 |
| Am Dm | Gm C7 Gm C7 | Gm C7  | F   |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:F)
| V7    | Vaug     | %     | 
| I    | %       | II7    | %     |
| IIm   | %       | V  IV/VI | bVII V/VII |
| IIIm VIm | IIm  V7   | IIIm VIm | IIm V7   |
| IIIm VIm | IIm V7 IIm V7 | I     | I VI7   |
[A]
| IIm V7  | %       | I V    | %     |
| IIm V7  | %       | I V    | %     |
| VIIm   | III7     | VIm    | %     |
| IIm   | II7      | V7    | %     |
[B]
| IIm V7  | I   VIm   | IIm V7  | I VIm   | 
| IIm V7  | IIIm  VI7  | IIm V7  | I V7   | 
[C]
| I    | %       | II7    | %     |
| IIm   | %       | V  IV/VI | bVII V/VII |
| IIIm VIm | IIm  V7   | IIIm VIm | IIm V7   |
| IIIm VIm | IIm V7 IIm V7 | IIm V7  | I     |