PrevListNext
トキメキ☆イチゴいちえ (東京ミュウミュウ にゅ〜▽ - ED) 難易度:3
アーティスト: Smewthie / 作曲: KHAi / 放送時期: 22-Summer
テンポ (自動推定): 166 [BPM]
キー: B->Eb->B
コード譜 (Normal)
[In] (Key:B)
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/F F# |
| B F# | G#m F# | C#m F# | B    |
[Itl]
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/F F# |
| B F# | G#m F# | C#m7 F# | 
| (B)  | (F#)  | (C#)  | G A  |
[A] (Key:Eb)
| Eb  | Db   | Eb Db  | Ab Bb  |
| Eb  | Ab Bb | Eb Db  | Ab Bb  |
| Eb  | Db Bb | Eb   | Ab Bb  |
| Eb  | Ab Bb | Eb   | Eb/G Eb |
[B] (Key:B)
| EM7  | F#   | D#m   | G#m . F#m B |
| C#m  | D#m  | E C#/F | F#sus4 | 
| F#  | 
[Cho]
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/F F# |
| B F# | G#m F# | C#m F# | B    |
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/F F# |
| B F# | G#m F# | C#m F# | 
| (B)  | B   | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:B)
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/E# F#  |
| B F# | G#m F# | C#m F# | B      |
[Itl]
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/E# F#  |
| B F# | G#m F# | C#m F# | 
|    |    |     | G A    |
[A] (Key:Eb)
| Eb  | Db   | Eb Db  | Ab Bb    |
| Eb  | Ab Bb | Eb Db  | Ab Bb    |
| Eb  | Db Bb | Eb   | Ab Bb    |
| Eb  | Ab Bb | Eb   | Eb/G Eb   |
[B] (Key:B)
| E   | F#   | D#m   | G#m . F#m B |
| C#m  | D#m  | E C#/E# | F#sus4   | 
| F#  | 
[Cho]
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/E# F#  |
| B F# | G#m F# | C#m F# | B      |
| B F# | G#m F# | Em B/D# | C#/E# F#  |
| B F# | G#m F# | C#m F# | 
|    | B   | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:B)
| I V | VIm V | IVm I/III | II/#IV V  |
| I V | VIm V | IIm V   | I     |
[Itl]
| I V | VIm V | IVm I/III | II/#IV V  |
| I V | VIm V | IIm V   | 
|    |    |      | bVI bVII |
[A] (Key:Eb)
| I   | bVII  | I bVII  | IV V    |
| I   | IV V  | I bVII  | IV V    |
| I   | bVII V | I     | IV V    |
| I   | IV V  | I     | I/III I  |
[B] (Key:B)
| IV  | V   | IIIm   | VIm . Vm I |
| IIm  | IIIm  | IV II/#IV | Vsus4   | 
| V   | 
[Cho]
| I V | VIm V | IVm I/III | II/#IV V  |
| I V | VIm V | IIm V   | I     |
| I V | VIm V | IVm I/III | II/#IV V  |
| I V | VIm V | IIm V   | 
|    | I   |